Regulamin Zakupów

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.insdesign.pl

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.insdesign.pl jest Agata Krenc Ul. Pałucka 5 62-105 Łekno
2. Sklep umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3. Dostawy towarów są realizowane tylko na terenie RP.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Oferta

1. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Kupujący będzie poinformowany przez naszego pracownika.
4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej może się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo:
* do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie;
* wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
* wycofywania produktów z oferty sklepu;
* przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

III. Termin realizacji

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe sprzedawcy i wynosi od 3 do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów .itp.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Klienta.
3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
5. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

IV. Zamówienia

1. Zawartość internetowego Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
2. W związku z powyższym, do momentu wpłynięcia zaliczki, złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
3. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.
5. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-maile w którym będą sprecyzowane szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

V. Formy płatności

1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:
* wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia dopłata reszty przed wysłaniem towaru lub przy dostarczeniu towaru przez naszego kierowcę ;
* gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu ;
* pełna przedpłata na konto sklepu;

VI. Dostawa i odbiór

1. Meble mogą być wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej za dodatkowa opłatą. Kierowca dostarcza meble pod dom klienta i nie ma obowiązku wnoszenia mebli. Kupujący jest powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail o kosztach transportu.
2. Istnieje możliwość dowozu towaru do klienta przez nasz transport własny po uprzednim ustaleniu szczegółów z klientem
3. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

VII. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.
3. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania oraz montażu. Meble, które dostarczamy zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to również mebli których gabaryty nie pozwalają wnieść ich do mieszkania klienta.
4. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał dowodu zakupu
5. Klient pokrywa koszt odebrania towaru.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli ze Sklepu do Klienta.
7. Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.
8. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
9. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, nie został zmontowany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
10. Zwrot odbywa się na koszt klienta i koszty nie podlegają zwrotowi.
11. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na dokumencie zwrotu.

VIII. Reklamacje

1. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne mebli powstałe podczas transportu.
2. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii dowodu zakupu, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
* ogólnych zasad użytkowania i konserwacji produktów będących częścią regulaminu Sklepu
* szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji towarów zawartych w instrukcji dołączonej do produktu
6. W wyjątkowych okolicznościach reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.insdesign.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
8. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory produktów w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

IX. Poufność danych i polityka prywatności

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez sklep ins design(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie dowodu zakupu bez podpisu Kupującego.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Wągrowcu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
5. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
6. Zawartość strony www.ins design.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.
8. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami, "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" ).
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudzień 2014 roku.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.insdesign.pl
.